תקנון האתר

מדיניות אספקת והחזרת מוצרים באתר- MYDREAM.CO.IL

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/ או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/ או עיכוב באספקה ו/ או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן :
כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/ או נזקי טבע ו /או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו /או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר .
כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו /או החברה.
מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

משלוחים עד 7 ימי עסקים. 
זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א‘ עד ה‘ לא כולל ימי שישי ושבת , ערבי חג וימי חג).
על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים , במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול רכישה מצד המזמין
המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו . מבלי לגרוע מהאמור:
ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא “ל HALOMSHELI4U@gmail.com
או בוואצפ 035504545
ביטול עסקה ע “י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג )ד( לחוק הגנת הצרכן.
ביטול העסקה ע“י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 ש“ח, לפי הנמוך . הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר , יחולו גם -כן .
במקרה שהלקוח קיבל את הסחורה במשלוח חינם בעת הביטול הל קוח ישל ם עלות של משלוח )30 ) ₪ בנוסף לדמי הביטול הקיימים בחוק.

ביטול רכישה מצד החברה
החברה תהא רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת , לבטל או להפסיק עסקה ו/ או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה , ו /או את פעילות האתר , כולו או חלקו.
הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין , והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים , ככל ששולם.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/ או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ניתן להחזיר מוצרים לסניף הרשת בבני ברק ברחוב רבי עקיבא 64  יש לתאם לפני ההגעה בטלפון 03-5504545

זכויות יוצרים
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים , המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם )IL.CO.HALOMSHELI.WWW ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר , לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו“ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/ או דרישה ו/ או תביעה כלפי הנהלת האתר.
אחריות החברה (ו/ או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/ או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/ או הקשורים בכל דרך שהיא , על תיקונם, הרכבתם ו /או החלפתם של המוצרים.
החברה(ו/ או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו /או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים , שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
החברה ) ו/ או מי מטעמה( אינה נושאת במישרין ו/ או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/ או הקשורים בכלדרך שהיא בשימוש ו/ או בביצועי האתר.
בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות
כל פרטיו האישים של המזמין )שם , דואר אלקטרוני וכדומה (, יישמרו במאגרי המידע של החברה.
החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים , במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק , פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
למרות האמור לעיל , החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו /או העלולים לפגוע בחברה ו/ או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין , ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו /או מסירתו לגורמים אחרים.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/ או להשתמש בו לרעה , לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – ”עוגיות“ (”cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו /או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו /או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו /או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
בכל מקרה של מחלוקת , תהא לבתי המשפט )השלום או המחוזי( תל אביב -יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה , לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד